Đầu cosse SC

Đầu cosse bít SC - Mô tả CHUNG

Đầu cosse bít SC - Mô tả CHUNG

Đầu Cosse bít SC là phụ kiện đấu nối cáp điện, Chúng tôi cung cấp cosse bít SC với vật liệu 99,9% đồng. Đầu Cosse SC có kích cỡ đầy đủ từ 1.25...

Cosse SC 1.5

Cosse SC 1.5

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 1.5 mm2 + Chất liệu: bằng đồng + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse SC 2.5

Cosse SC 2.5

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 2.5 mm2 + Chất liệu: bằng đồng + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse SC 4

Cosse SC 4

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 4 mm2 + Chất liệu: bằng đồng + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse SC 6

Cosse SC 6

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 6 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse SC 10

Cosse SC 10

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 10 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse SC 16

Cosse SC 16

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 16 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse SC 25

Cosse SC 25

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 25 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse SC 35

Cosse SC 35

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 35 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse SC 50

Cosse SC 50

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 50 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng + Đóng gói: 10 cái/bịch

Cosse SC 70

Cosse SC 70

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 70 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng + Đóng gói: 10 cái/bịch

Cosse SC 95

Cosse SC 95

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 95 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng + Đóng gói: 10 cái/bịch

Cosse SC 120

Cosse SC 120

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 120 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng

Cosse SC 150

Cosse SC 150

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 150 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng

Cosse SC 185

Cosse SC 185

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 185 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng

Cosse SC 240

Cosse SC 240

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 240 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng

Cosse SC 300

Cosse SC 300

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 300 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng

Cosse SC 400

Cosse SC 400

Mô tả: + Dùng cho dây có tiết diện 400 mm2 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng