Đầu cosse tròn trần RNB

Cosse tròn trần RNB 1.25-3

Cosse tròn trần RNB 1.25-3

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng   + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 0.5 mm2 --> 1.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 1.25-4S

Cosse tròn trần RNB 1.25-4S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 0.5 mm2 --> 1.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 1.25-5S

Cosse tròn trần RNB 1.25-5S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 0.5 mm2 --> 1.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 1.25-6

Cosse tròn trần RNB 1.25-6

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 0.5 mm2 --> 1.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 1.25-8

Cosse tròn trần RNB 1.25-8

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 0.5 mm2 --> 1.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 1.25-10

Cosse tròn trần RNB 1.25-10

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 0.5 mm2 --> 1.5 mm2 ...

Đầu cosse tròn trần RNB

Đầu cosse tròn trần RNB

*** CHẤT LIỆU:         + Thân cosse: bằng đồng      + Mạ thiết     + Đóng gói: 100 cái/bịch  ...

Cosse tròn trần RNB 1.25-12

Cosse tròn trần RNB 1.25-12

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 0.5 mm2 --> 1.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 2-3

Cosse tròn trần RNB 2-3

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 1.5 mm2 --> 2.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 2-4S

Cosse tròn trần RNB 2-4S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 1.5 mm2 --> 2.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 2-5S

Cosse tròn trần RNB 2-5S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 1.5 mm2 --> 2.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 2-6

Cosse tròn trần RNB 2-6

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 1.5 mm2 --> 2.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 2-8

Cosse tròn trần RNB 2-8

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 1.5 mm2 --> 2.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 2-10

Cosse tròn trần RNB 2-10

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 1.5 mm2 --> 2.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 2-12

Cosse tròn trần RNB 2-12

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 1.5 mm2 --> 2.5 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 3.5-4

Cosse tròn trần RNB 3.5-4

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 2.5 mm2 --> 4.0 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 3.5-5S

Cosse tròn trần RNB 3.5-5S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 2.5 mm2 --> 4.0 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 3.5-6

Cosse tròn trần RNB 3.5-6

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 2.5 mm2 --> 4.0 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 5.5-5

Cosse tròn trần RNB 5.5-5

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 4.0 mm2 --> 6.0 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 5.5-6

Cosse tròn trần RNB 5.5-6

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 4.0 mm2 --> 6.0 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 5.5-8

Cosse tròn trần RNB 5.5-8

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 4.0 mm2 --> 6.0 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 5.5-10

Cosse tròn trần RNB 5.5-10

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 4.0 mm2 --> 6.0 mm2 ...

Cosse tròn trần RNB 5.5-12

Cosse tròn trần RNB 5.5-12

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 4.0 mm2 --> 6.0 mm2 ...