Ốc siết cáp kim loại PG

Ốc siết cáp kim loại MPG 7

Ốc siết cáp kim loại MPG 7

- Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG7: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 3 mm - 6.5 mm  + Ốc siết cáp có ron cao...

Ốc siết cáp kim loại MPG 9

Ốc siết cáp kim loại MPG 9

- Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG9:  + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 4 mm - 8 mm  + Ốc siết cáp có ron cao...

Ốc siết cáp kim loại MPG 11

Ốc siết cáp kim loại MPG 11

- Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG11: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 5 mm - 10 mm  + Ốc siết cáp có ron...

Ốc siết cáp kim loại MPG 13.5

Ốc siết cáp kim loại MPG 13.5

- Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG13.5: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 6 mm - 12 mm  + Ốc siết cáp có ron cao...

Ốc siết cáp kim loại MPG 16

Ốc siết cáp kim loại MPG 16

 - Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG16: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 10 mm - 14 mm  + Ốc siết cáp có...

Ốc siết cáp kim loại MPG 19

Ốc siết cáp kim loại MPG 19

 - Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG19: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 12 mm - 15 mm  + Ốc siết cáp có...

Ốc siết cáp kim loại MPG 21

Ốc siết cáp kim loại MPG 21

 - Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG21: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 13 mm - 18 mm  + Ốc siết cáp có...

Ốc siết cáp kim loại MPG 25

Ốc siết cáp kim loại MPG 25

 Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG25: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 15 mm - 22 mm  + Ốc siết cáp có ron...

Ốc siết cáp kim loại MPG 29

Ốc siết cáp kim loại MPG 29

 Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG29:  + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 18 mm - 25 mm  + Ốc siết cáp có ron cao...

Ốc siết cáp kim loại MPG 36

Ốc siết cáp kim loại MPG 36

 Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG36: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 22 mm - 32 mm  + Ốc siết cáp có ron cao...

Ốc siết cáp kim loại MPG 42

Ốc siết cáp kim loại MPG 42

- Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG42: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 32 mm - 38 mm  + Ốc siết cáp có ron cao...

Ốc siết cáp kim loại MPG 48

Ốc siết cáp kim loại MPG 48

 Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG48: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 37 mm - 44 mm  + Ốc siết cáp có ron...

Ốc siết cáp kim loại MPG 63

Ốc siết cáp kim loại MPG 63

- Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 PG63: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 42 mm - 52 mm  + Ốc siết cáp có ron cao...