Ốc siết cáp kim loại METRIC

Ốc siết cáp kim loại MM 12

Ốc siết cáp kim loại MM 12

- Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M12: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 3 mm - 6.5 mm  + Ốc siết cáp có ron...

Ốc siết cáp kim loại MM 16

Ốc siết cáp kim loại MM 16

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M16: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 4 mm - 8 mm  + Ốc siết cáp có ron cao...

Ốc siết cáp kim loại MM 20

Ốc siết cáp kim loại MM 20

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M20: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 6 mm - 12 mm  + Ốc siết cáp có ron cao...

Ốc siết cáp kim loại MM 25

Ốc siết cáp kim loại MM 25

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M25: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 10 mm - 16 mm  + Ốc siết cáp có ron...

Ốc siết cáp kim loại MM 32

Ốc siết cáp kim loại MM 32

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M32: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 15 mm - 22 mm  + Ốc siết cáp có ron...

Ốc siết cáp kim loại MM 40

Ốc siết cáp kim loại MM 40

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M40:  + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 22 mm - 30 mm  + Ốc siết cáp có...

Ốc siết cáp kim loại MM 50

Ốc siết cáp kim loại MM 50

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M50: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 32 mm - 38 mm  + Ốc siết cáp có ron...

Ốc siết cáp kim loại MM 63

Ốc siết cáp kim loại MM 63

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M63: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 37 mm - 44 mm  + Ốc siết cáp có ron...

Ốc siết cáp kim loại MM 75

Ốc siết cáp kim loại MM 75

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M75: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 42 mm - 52 mm  + Ốc siết cáp có ron...

Ốc siết cáp kim loại MM 80

Ốc siết cáp kim loại MM 80

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M80: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 55 mm - 62 mm  + Ốc siết cáp có ron...

Ốc siết cáp kim loại MM 88

Ốc siết cáp kim loại MM 88

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M88: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 65 mm - 70 mm  + Ốc siết cáp có ron...

Ốc siết cáp kim loại MM 100

Ốc siết cáp kim loại MM 100

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M100: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 78 mm - 84 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su...