Ốc siết cáp nhựa PG

Ốc siết cáp nhựa PG 7

Ốc siết cáp nhựa PG 7

-Khớp đệm cách điện IP68 PG7:  + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 3 mm - 6.5 mm. + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm...

Ốc siết cáp nhựa PG 9

Ốc siết cáp nhựa PG 9

-Khớp đệm cách điện IP68 PG9: + Được sử dụng với cáp có đường kính: 4 mm - 8 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm nhựa. + IP68: có...

Ốc siết cáp nhựa PG 11

Ốc siết cáp nhựa PG 11

-Khớp đệm cách điện IP68 PG11:  + Được sử dụng với cáp có đường kính: 5 mm - 10 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm nhựa. + IP68: có...

Ốc siết cáp nhựa PG 25

Ốc siết cáp nhựa PG 25

-Khớp đệm cách điện IP68 PG25: + Được sử dụng với cáp có đường kính: 16 mm  - 25 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm...

Ốc siết cáp nhựa PG 13.5

Ốc siết cáp nhựa PG 13.5

-Khớp đệm cách điện IP68 PG13.5:  + Được sử dụng với cáp có đường kính: 6 mm - 12 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm nhựa. + IP68:...

Ốc siết cáp nhựa PG 16

Ốc siết cáp nhựa PG 16

-Khớp đệm cách điện IP68 PG16:  + Được sử dụng với cáp có đường kính: 10 mm  - 14 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm nhựa. +...

Ốc siết cáp nhựa PG 19

Ốc siết cáp nhựa PG 19

-Khớp đệm cách điện IP68 PG19: + Được sử dụng với cáp có đường kính: 12 mm - 16 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm nhựa. +...

Ốc siết cáp nhựa PG 21

Ốc siết cáp nhựa PG 21

-Khớp đệm cách điện IP68 PG21: + Được sử dụng với cáp có đường kính: 13 mm - 18 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm nhựa. +...

Ốc siết cáp nhựa PG 29

Ốc siết cáp nhựa PG 29

-Khớp đệm cách điện IP68 PG29: + Được sử dụng với cáp có đường kính: 18 mm - 25 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm nhựa. +...

Ốc siết cáp nhựa PG 36

Ốc siết cáp nhựa PG 36

-Khớp đệm cách điện IP68 PG36: + Được sử dụng với cáp có đường kính: 22 mm - 32 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm nhựa. +...

Ốc siết cáp nhựa PG 42

Ốc siết cáp nhựa PG 42

-Khớp đệm cách điện IP68 PG42: + Được sử dụng với cáp có đường kính: 32 mm - 38 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm nhựa. +...

Ốc siết cáp nhựa PG 48

Ốc siết cáp nhựa PG 48

-Khớp đệm cách điện IP68 PG48: + Được sử dụng với cáp có đường kính: 37 mm - 44 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm nhựa. +...

Ốc siết cáp nhựa PG 63

Ốc siết cáp nhựa PG 63

-Khớp đệm cách điện IP68 PG63: + Được sử dụng với cáp có đường kính: 42 mm  - 50 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm...