Ốc siết cáp nhựa METRIC

Ốc siết cáp nhựa M 12

Ốc siết cáp nhựa M 12

-Khớp đệm cách điện IP68 M12: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 3 mm - 6.5 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng...

Ốc siết cáp nhựa M 16

Ốc siết cáp nhựa M 16

-Khớp đệm cách điện IP68 M16: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 4 mm - 8 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm...

Ốc siết cáp nhựa M 20

Ốc siết cáp nhựa M 20

-Khớp đệm cách điện IP68 M20 sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 6 mm - 12 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm nhựa. +...

Ốc siết cáp nhựa M 25

Ốc siết cáp nhựa M 25

-Khớp đệm cách điện IP68 M25: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 13 mm - 18 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng...

Ốc siết cáp nhựa M 32

Ốc siết cáp nhựa M 32

-Khớp đệm cách điện IP68 M32:  + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 15 mm - 21 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm...

Ốc siết cáp nhựa M 40

Ốc siết cáp nhựa M 40

-Khớp đệm cách điện IP68 M40: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 22 mm - 32 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng...

Ốc siết cáp nhựa M 50

Ốc siết cáp nhựa M 50

-Khớp đệm cách điện IP68 M50: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 32 mm - 38 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng...

Ốc siết cáp nhựa M 63

Ốc siết cáp nhựa M 63

-Khớp đệm cách điện IP68 M63: + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 37 mm - 44 mm  + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm...