Cosse SC 150 - TPI

Cosse SC 150 - TPI

Mô tả:

 + Dùng cho dây có tiết diện 150 mm2

 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng
Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Please enter value (*)
Please enter value (*)
Please enter value (*)