Cosse SC 240 - TPI

Cosse SC 240 - TPI

Mô tả:

 + Dùng cho dây có tiết diện 240 mm2

 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng


Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Please enter value (*)
Please enter value (*)
Please enter value (*)